Skip to content

How to Say It

ΑΧΩ    Alpha Chi Omega (alfuh k-eye omayguh)………Alpha Chi or A Chi

ΑΔΠ    Alpha Delta Pi (alfuh deltuh pie)………………………………….ADPi

ΑΕΦ    Alpha Epsilon Phi (alfuh epsilon fie)…………..……………….A E Phi

ΑΓΔ   Alpha Gamma Delta (alfuh gammuh deltuh)..….Alpha Gam or A G D

ΑΟΠ    Alpha Omicron Pi (alfuh ohmukron pie)……..…………………A O Pi

ΑΦ       Alpha Phi  (alfuh fee)………………………….…………….……A Phi

ΑΣΑ     Alpha Sigma Alpha (alfuh sigmuh alfuh)

ΑΣΤ     Alpha Sigma Tau (alfuh sigmuh taw)

ΑΞΔ     Alpha Xi Delta (alfuh zee deltuh)…………………..……….…Alpha Z 

ΧΏ       Chi Omega (k-eye omayyguh)……………………….………..…Chi O 

ΔΔΔ     Delta Delta Delta (deltuh deltuh deltuh)……………..…………Tri Delt

ΔΓ        Delta Gamma (deltuh gammuh)……………………….……..……D G

ΔΦΕ    Delta Phi Epsilon (deltuh fie epsilon)……………………….….D Phi E

ΔΖ       Delta Zeta (deltuh zaytuh)…………………………………………..D Z 

ΓΦΒ     Gamma Phi Beta (gamma fie baytuh)………………………Gamma Phi 

ΚΑΘ    Kappa Alpha Theta (kapuh alfuh thaytuh)………………….……Theta

ΚΔ       Kappa Delta (kapuh deltuh)…………………………..………..…..K D

ΚΚΓ     Kappa Kappa Gamma (kapuh kapuh gammuh)…………………Kappa 

ΦΜ      Phi Mu (fie mew)

ΦΣΣ     Phi Sigma Sigma (fie sigmuh sigmuh) 

ΠΒΦ    Pi Beta Phi (pie baytuh fie)……………………………………….Pi Phi 

ΣΔΤ     Sigma Delta Tau (sigmuh deltuh taw)

ΣΚ       Sigma Kappa (sigmuh kapuh)……………………………..……..Sigma

ΣΣΣ     Sigma Sigma Sigma (sigmuh sigmuh sigmuh)………………….Tri Sig 

ΘΦΑ    Theta Phi Alpha (thaytuh fie alfuh) 

ΖΤΑ     Zeta Tau Alpha (zaytuh taw alfuh)………………………………..Zeta